bloodymery

23 teksty – auto­rem jest bloody­mery.

Strach przed wyjściem na jaw kłam­stwa, jest często gor­szy niż sa­me je­go konsekwencje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 maja 2012, 16:40

Każdy z nas jest wol­nym człowiekiem, dlacze­go, do cho­lery, pra­wie nikt z tej WOL­NOŚCI nie korzysta?! 

myśl
zebrała 21 fiszek • 1 sierpnia 2011, 21:48

Idąc przez życie nie ma na co cze­kać , nie można nicze­go odkładać na po­tem .
To właśnie tu­taj , te­raz w tej chwi­li kształtu­jesz sa­mego siebie.
I to Ty de­cydu­jesz ja­ki kształt będziesz miał. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 lipca 2011, 20:26

Nic nie da­je większej przy­jem­ności, jak spra­wienie jej dru­giej osobie. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 14 sierpnia 2010, 14:44

Sen­ty­ment, za­pełnia tyl­ko dziurę po uczu­ciu, ta­ka chwi­lowa łata. Dla­tego często prze­zeń można dziury nie zauważyć. 

aforyzm dnia z 30 stycznia 2012 roku
zebrał 108 fiszek • 12 sierpnia 2010, 11:46

Zde­ner­wo­wani mężczyźni są słodcy.
Za­miast przejść do rzeczy, mówią od rzeczy. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 10 sierpnia 2010, 22:16

Za­kochałam się.
Mam w głowie tyl­ko słod­ko-kiczo­wate myśli, z których będę kpić i szydzić , jak tyl­ko od­lecą mo­tyle z brzucha.
Więc le­piej zamilknę. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 7 sierpnia 2010, 17:22

Mu­sisz tyl­ko wdra­pać się na szczyt.
Po­tem będzie już z górki. 

aforyzm dnia z 5 kwietnia 2011 roku
zebrał 213 fiszek • 6 sierpnia 2010, 15:36

Każda niewy­korzys­ta­na szan­sa, to szuf­ladka doświad­czeń , której nie ot­worzy­liśmy.
Naj­częściej ze strachu przed zawartością. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 5 sierpnia 2010, 11:45

Pod za­puchnięty­mi po­wieka­mi kry­je się cze­luść bez dna.
Po­mieści wszys­tkie emocje. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 4 sierpnia 2010, 11:40

bloodymery

Biegnąc, nim upływ czasu odebrał nam nasze marzenia. Zostawiając małe miriady, próbujące przywiązać nas do jednego miejsca, do życia trawionego powolnym rozkładem.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bloodymery

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność